Nginx som reversert proxy i LXD

Problemstilling

Det jeg ønsker å gjøre er å ha en felles container som håndterer all “reversert proxy”-omdirigering og SSL-terminering for alle de andre containerne på serveren. Jeg ønsker å bruke Nginx for dette formålet.

Forklaring

Det kan kanskje være litt vanskelig å se for seg hvordan logistikken av det blir. Det du forhåpentligvis sitter igjen med etter denne instruksen er én LXD-container som fungerer som en Nginx proxy-server, og minst én LXD-container som holder på tjenesten du ønsker å eksponere til internett. Poenget er da at proxy-serveren tar imot alle forespørsler fra internett og viderefører trafikken til containeren som holder på tjenesten. Både proxy-containeren og tjeneste-containeren kjører begge en instans av Nginx som “kommuniserer” med hverandre for å dirigere nett-trafikken korrekt.

Installere og konfigurere LXD

Denne instruksen har som forutsetning at du har installert og konfigurert LXD på serveren din. Du kan følge instruksen min for å gjøre det.

Når dette er gjort, så må du oppprette “enheter” for proxy-containeren. Utenfor proxy-containeren, må du kjøre:

lxc config device add *navn_på_container* *navn_på_enhet* proxy listen=tcp:0.0.0.0:80 connect=tcp:127.0.0.1:80 proxy_protocol=true

lxc config device add *navn_på_container* *navn_på_enhet* proxy listen=tcp:0.0.0.0:443 connect=tcp:127.0.0.1:443 proxy_protocol=true

Dette er hva de ulike parameterne betyr:

Parameter Forklaring
navn_på_container Navnet på proxy-containeren
navn_på_enhet Navnet for “enheten” du oppretter
proxy Hvilken type enhet du oppretter
listen= tcp:0.0.0.0:80 Proxy-enheten skal lytte på verten på port 80, protokoll TCP, på alle grensesnitt
connect= tcp:127.0.0.1:80     Proxy-enheten skal koble seg til containeren på port 80, protokoll TCP, på tilbakefôringsgrensesnittet. Det er ikke mulig å skrive “localhost”, bare IP-adressen, i LXD-versjoner >= 3.13.
proxy_protocol Ber om å aktivere proxy-protokollen, slik at den reverserte proxyen får den opprinnelige IP-adressen fra proxy-enheten

Om du vil fjerne proxy-enheten, kan du skrive:

lxc config device remove *navn_på_container* *navn_på_enhet*

Installere Nginx

Hvordan du installerer Nginx varierer ut ifra hvilket system du bruker. Her er en instruks for hvordan å installere Nginx på ulike systemer.

Konfigurere Nginx i tjeneste-containeren

Det trengs litt konfigurering av Nginx-en som kjører i tjeneste-containeren.

Opprett /etc/nginx/conf.d/real-ip.conf i tjeneste-containeren:

real_ip_header  X-Real-IP;
set_real_ip_from *navn_på_proxy_container*.lxd;

Opprett en Nginx-konfig, /etc/nginx/sites-available/*konfig-navn*, i tjeneste-containeren:

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name *domenenavn*;

    root /path/to/website/folder;
    index index.html;

    location / {try_files $uri $uri/ =404;
    }	
}

Denne konfigurasjonsfilen kan variere avhengig av kravene tjenesten stiller til Nginx-konfigurasjonen. Eksemplet over er for å servere en statisk nettside. Her trengs ikke SSL-terminering, siden proxy-serveren håndterer det.

Konfigurere Nginx i proxy-containeren

Opprett en Nginx-konfig, /etc/nginx/sites-available/*konfig-navn*, i proxy-containeren:

server {
    listen 80 proxy_protocol;
    listen [::]:80 proxy_protocol;

    server_name *domenenavn*;

    location / {
        include /etc/nginx/proxy_params;

        proxy_pass http://*navn_på_tjeneste_container*.lxd;
    }

    real_ip_header proxy_protocol;
    set_real_ip_from 127.0.0.1;
}

Skaff SSL-sikring gjennom Certbot. Dette er en fremgangsmåte i Ubuntu 20.04:

 1. lxc shell *proxy_container_navn*
 2. sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
 3. sudo apt-get install certbot python-certbot-nginx
 4. sudo certbot --nginx
 • Agree
 • No
 • velg riktig domene
 • 2 (Redirect)
 1. Endre de nye linjene i nginx-konfigen til å se slik ut:
listen 443 ssl proxy_protocol; # managed by Certbot
listen [::]:443 ssl proxy_protocol; # managed by Certbot
 1. sudo systemctl restart nginx

Kilder

 1. A Beginner’s Guide to LXD: Setting Up a Reverse Proxy to Host Multiple Websites, sist lest 12.09.2022.
 2. Nginx > Tutorials > Install, sist lest 12.09.2022.